Tvorba výsledkovej listiny manuálne

Zadaj údaje pre vygenerovanie výsledkovej listiny.

Existujúca výsledková listina

Pre prácu s touto funkciou používame XML file format (XML Spreadsheet 2003).
Je možné ho vytvoriť zo súborov .xls alebo .xlsx pomocou programu Microsoft Excel:
1. Z ponuky menu vyberieme File > Save as
2. V Ponuke Save as type vyberieme možnosť XML Spreadsheet 2003 (.xml)Základné údaje


Doplňujúce údaje      Muži
Ženy